ПРОЦЕДУРЕ ИЗДАВАЊА ГАРАНЦИЈА

AKTIVNOST

. /
 • RASPISIVANJE KONKURSA
 • PRIJAVLJIVANJE U FONDU
 • RAZMATRANJE PODNETIH ZAHTEVA
 • ODLUČIVANJE NA OSNOVU PREDLOGA
 • PROSLEĐIVANJE ODLUKA POSLOVNOJ BANCI
 • KREDITNI ODBOR POSLOVNE BANKE
 • OBAVEŠTENJE FONDA
 • ZAKLJUČENJE UGOVORA O IZDAVANJU GARANCIJA
 • IZDAVANJE GARANCIJA
 • PUŠTANJE KREDITA KORISNIKU

NOSILAC AKTIVNOSTI

. /
 • POSLOVNE BANKE- GARANCIJSKI FOND
 • UČESNICI KONKURSA
 • FOND, KOMISIJA ZA IZDAVANJE GARANCIJA
 • UO FONDA
 • FOND
 • POSLOVNA BANKA
 • POSLOVNA BANKA
 • FOND
 • FOND
 • POSLOVNA BANKA

DOKUMENT

. /
 • KONKURS
 • PRIJAVA + DOKUMENTACIJA
 • PREDLOG UO FONDA ZA IZDAVANJE GARANCIJE
 • ODLUKA O IZDAVANJU GARANCIJA
 • OBAVEŠTENJE
 • ODLUKA O KREDITU
 • OBAVEŠTENJE
 • UGOVOR
 • GARANCIJA
 • IZVOD SA RAČUNA