Početna / Súbeh na vydávanie záruk na zabezpečenie dlhodobých úverov na montované silá

- ZÁRUČNÝ POTENCIÁL DO 200.000.000,00 DINÁROV –

1.
Základným cieľom vydávania záruk Záručného fondu AP Vojvodiny (ďalej: fond) je utvoriť predpoklady ľahšieho prístupu k úverovým linkám bánk za účelom zvýšenia skladovacích kapacít, utvorenia predpokladov na zvýšenie rozsahu a kvality poľnohospodárskeho vybavenia, stupňa konkurencieschopnosti a zvýšenia vývozu .

2.
Týmto súbehom sa poskytne záruka: za úvery povolené na výstavbu, rekonštrukciu, dobudovanie a adaptáciu síl, ako aj obstaranie príslušenstva pre silá.

Predmetom záruky podľa tohto súbehu nebudú: financovanie nákladov vypracovania projektovej dokumentácie, nákladov obstarania povolení, stavebné náklady, úprava pôdy, obrábanie pôdy, ako aj výstavba prístupovej cesty a pod.

3.
Právo uchádzať sa na súbehu majú:
- fyzické osoby – nositelia registrovaných poľnohospodárskych gazdovstiev,  
- poľnohospodárske družstvá v súkromnom vlastníctve a
- mikro a malé obchodné subjekty a podnikatelia registrovaní na výkon primárnej poľnohospodárskej výroby a spracovanie poľnohospodárskych produktov,

 1. Fyzické osoby – nositelia registrovaných poľnohospodárskych gazdovstiev musia splniť aj nasledujúce minimálne podmienky:
  - bydlisko na území Autonónej pokrajiny Vojvodiny,
  - menej ako 70 rokov života v deň splatenia poslednej anuity
 2. Poľnohospodárske družstvá v súkromnom vlastníctve a mikro a malé obchodné subjekty a podnikatelia musia splniť aj nasledujúce minimálne podmienky:
  - podnikateľské sídlo na území Autonónej pokrajiny Vojvodiny,
  - pozitívne posledné dve finančné správy,
  - že podávateľ žiadosti podniká najmenej 3 roky alebo patrí do skupiny spriaznených právnických osôb, ktoré podnikajú viac ako 3 roky, kde žiadosť môže podať len jedna právnická osoba, ktorá sa podľa pozitívnych zákonných predpisov pokladá za spriaznenú právnickú osobu.

Podporia sa len projekty, čo sa realizujú na území Autonónej pokrajiny Vojvodiny.

Dodatni dokumenti
Metodologija za izradu i ocenu ekonomske opravdanosti Investicionih projekata – fizička lica Metodologija za izradu i ocenu ekonomske opravdanosti Investicionih projekata – pravna lica
Partneri
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš ADDIKO BANKA AD Beograd CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd