Početna / Súbeh na povolenie záruk na zabezpečenie úverov určených na financovanie START UP programov pracovne neaktívnych žien z územia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

- ZÁRUČNÝ POTENCIÁL  50 000 000,00  dinárov -

CIELE VYDÁVANIA ZÁRUK
Základným cieľom vydávania záruk je utvorenie predpokladov na ľahšie sprístupnenie úverových liniek bánk pracovne neaktívnym ženám z dôvodu zabezpečenia chýbajúcich finančných prostriedkov a podnecovania hospodárskych aktivít, účinnosti a účinnosti hospodárskych subjektov v oblasti podnikateľstva a vo funkcii oživenia hospodárskych pohybov a dynamizácie udržateľného rozvoja.

ÚČEL PROSTRIEDKOV
Právo účasti na tomto súbehu majú PRACOVNE NEAKTÍVNE ŽENY, ktorých bydlisko, resp. budúce podnikateľské sídlo dielne alebo podniku je na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Podľa tohto súbehu sa poskytne záruka pre úvery povolené na obstaranie vybavenia a obratových prostriedkov pre nasledujúce oblasti hospodárskej činnosti:
- výroba a spracovanie,
- cestovný ruch,
- remeselníctvo – staré remeslá (v zmysle Pravidiel o určovaní prác, ktoré sa pokladajú za umelecké a staré remeslá),
- výrobné služby.

Po ovom konkursu neće se finansirati primarna poljoprivredna proizvodnja, oprema za opremanje ugostiteljskih objekata i nabavka putničkih i teretnih vozila.

Za finansiranje obrtnih sredstava može se koristiti maksimalno 30% odobrenih sredstava kredita.

PRIHLÁŠKA NA SÚBEH
Uchádzačky na súbehu svoj záujem o vydanie záruk prejavujú podaním prihlášky.

Tlačivo prihlášky o účasť na súbehu a metodológiu vypracovania obchodného plánu si záujemkyne môžu vyzdvihnúť v Záručnom fonde Autonómnej pokrajiny Vojvodiny v Novom Sade,
Hajduk Veljkova č. 11 (Master centrum Novosadského veľtrhu) v pracovný deň od 9 do 15 hodín alebo stiahnuť zo stránky Záručného fondu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Uchádzačky na súbehu k prihláške pripájajú nasledujúce doklady:
- vyplnené a podpísané tlačivo prihlášky,
- biznis plán vypracovaný podľa metodológie Záručného fondu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny,
- predbežný účet predmetu úverovania alebo kúpno-predajnú zmluvu,
- výpis z evidencie nezamestnaných osôb Národnej služby zamestnávania (nie starší ako 30 dní),
- fotokópiu osobného preukazu uchádzačky na súbehu,
- listinu nehnuteľností alebo výpis z pozemkových kníh (nie starší ako 30 dní) pre nehnuteľnosť, ktorá je predmetom hypotéky,
- odhad trhovej hodnoty nehnuteľnosti (s fotografiou, ak ide o stavebný objekt) vypracovaný oprávneným odhadcom, ktorého určí fond,
- fotokópiu osobného preukazu majiteľa a manžela majiteľa nehnuteľnosti,
- vyhlásenie o pripravenosti poskytnúť solidárnu záruku overené zamestnávateľom, ak sú ručitelia fyzické osoby, resp. overené vyhlásenie oprávnenej osoby v právnickej osobe, ak je ručiteľ právnická osoba.

Vypracovaný biznis plán a potrebná dokumentácia podliehajú odbornému auditu, ktorý vykoná právnická osoba určená fondom, ktorá je oprávnená a (odborne) kádrovo uspôsobená vykonávať tento druh úkonov a Komisia pre vydávanie záruky Záručného fondu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.
Ak sa zistí, že treba revidovať biznis plán alebo doručiť dodatočné doklady, uchádzačka na súbehu je povinná uvedené vykonať za 15 dní po dni prijatia oznámenia o tejto potrebe.

Bude sa pokladať, že uchádzačka na súbehu upustila od žiadosti o povolenie záruky, ak v určenej lehote nevykoná potrebné revidovanie biznis plánu alebo nedoručí potrebnú dokumentáciu.

Prihláška na účasť na tomto súbehu s pripojenými dokladmi, v prípade pozitívneho rozhodnutia o povolení záruky, sa bude súčasne pokladať za žiadosť banke o povolenie úveru na účely určené týmto súbehom.

Dodatni dokumenti
Konkursna dokumentacija – ZIP
Metodologija izrade poslovnog plana
Metodologija izrade poslovnog plana – ZIP