Početna / Súbeh na povolenie záruk na zabezpečenie úverov určených na financovanie obstarania vybavenia pre podnikateľky a ženy zakladateľky malých podnikov, ktoré vykonávajú činnosť menej ako tri roky z územia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

- ZÁRUČNÝ POTENCIÁL   150 000 000,00 DINÁROV -

CIELE VYDÁVANIA ZÁRUK
Základným cieľom vydávania záruk je utvorenie predpokladov na ľahšie sprístupnenie úverových liniek bánk ženám podnikateľkám a ženám zakladateľkám malých podnikov, ktoré vykonávajú činnosť menej ako tri roky z dôvodu zabezpečenia chýbajúcich finančných prostriedkov a podnecovania hospodárskych aktivít, zvýšenia úrovne technickej vybavenosti, lepšieho využitia existujúcich kapacít, vyššieho vývozu, zvýšenia zamestnanosti, sporenia energiou, spracovania sekundárnych surovín, substitúcie dovozu, ochrany životného prostredia, zvýšenia účinnosti a účinnosti hospodárenia subjektov v oblasti výrobných služieb a výroby.

ÚČEL PROSTRIEDKOV
Právo účasti na tomto súbehu majú:
- ŽENY PODNIKATEĽKY A
- ŽENY ZAKLADATEĽKY MALÝCH PODNIKOV,
ktoré vykonávajú činnosť menej ako tri roky a ktorých sídlo dielne alebo podniku je na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Podľa tohto súbehu sa záruka poskytne za úvery povolené na OBSTARANIE VYBAVENIA URČENÉHO NA OBNOVENIE REGISTROVANEJ ČINNOSTI.

PRIHLÁŠKA NA SÚBEH
Uchádzačky na súbehu svoj záujem o vydanie záruk prejavujú podaním prihlášky.

Tlačivo prihlášky o účasť na súbehu a metodológiu vypracovania obchodného plánu si záujemkyne môžu vyzdvihnúť v Záručnom fonde Autonómnej pokrajiny Vojvodiny v Novom Sade, Hajduk Veljkova č. 11 (Master centrum Novosadského veľtrhu) v pracovný deň od 9 do 15 hodín alebo stiahnuť zo stránky Záručného fondu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Na krytie trov uskutočnenia súbehu uchádzačky na súbehu platia sumu 3000,00 dinárov na bežný účet 160-118074-98.

Uchádzačky na súbehu k prihláške pripájajú nasledujúce doklady:
- biznis plán vypracovaný podľa metodológie Záručného fondu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny,
- predbežný účet predmetu úverovania,
- fotokópiu ustanovujúceho aktu,
- výpis z Registra obchodných spoločností, resp. Registra podnikateľov, Agentúry obchodných registrov (nie starší ako 15 dní),
- potvrdenie o pridelení DIČ,
- rozhodnutie o zaradení podniku podľa veľkosti,
- finančné správy pre uplynulé dva roky,
- potvrdenie príslušného orgánu o zaplatení daňových záväzkov a iných verejných príjmov (nie staršie ako 30 dní),
- fotokópiu osobného preukazu uchádzačky na súbehu,
- listinu nehnuteľností alebo výpis z pozemkových kníh (nie starší ako 30 dní) pre nehnuteľnosť, ktorá je predmetom hypotéky,
- odhad trhovej hodnoty nehnuteľnosti (s fotografiou, ak ide o stavebný objekt) vypracovaný oprávneným odhadcom, ktorého určí fond,
- fotokópiu osobného preukazu majiteľa a manžela majiteľa nehnuteľnosti,
- vyhlásenie právnickej osoby o pripravenosti byť spoludlžníkom overené oprávnenou osobou v právnickej osobe.

PRIHLÁŠKA NA SÚBEH
Uchádzačky na súbehu svoj záujem o vydanie záruk prejavujú podaním prihlášky.

Tlačivo prihlášky o účasť na súbehu a metodológiu vypracovania obchodného plánu si záujemkyne môžu vyzdvihnúť v Záručnom fonde Autonómnej pokrajiny Vojvodiny v Novom Sade, Hajduk Veljkova č. 11 (Master centrum Novosadského veľtrhu) v pracovný deň od 9 do 15 hodín alebo stiahnuť zo stránky Záručného fondu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.
Na krytie trov uskutočnenia súbehu uchádzačky na súbehu platia sumu 3000,00 dinárov na bežný účet 160-118074-98.

Uchádzačky na súbehu k prihláške pripájajú nasledujúce doklady:
- biznis plán vypracovaný podľa metodológie Záručného fondu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny,
- predbežný účet predmetu úverovania,

- fotokópiu ustanovujúceho aktu,
- výpis z Registra obchodných spoločností, resp. Registra podnikateľov, Agentúry obchodných registrov (nie starší ako 15 dní),
- potvrdenie o pridelení DIČ,
- rozhodnutie o zaradení podniku podľa veľkosti,
- finančné správy pre uplynulé dva roky,
- potvrdenie príslušného orgánu o zaplatení daňových záväzkov a iných verejných príjmov (nie staršie ako 30 dní),
- fotokópiu osobného preukazu uchádzačky na súbehu,
- listinu nehnuteľností alebo výpis z pozemkových kníh (nie starší ako 30 dní) pre
nehnuteľnosť, ktorá je predmetom hypotéky,
- odhad trhovej hodnoty nehnuteľnosti (s fotografiou, ak ide o stavebný objekt) vypracovaný oprávneným odhadcom, ktorého určí fond,
- fotokópiu osobného preukazu majiteľa a manžela majiteľa nehnuteľnosti,
- vyhlásenie právnickej osoby o pripravenosti byť spoludlžníkom overené oprávnenou osobou v právnickej osobe.

Vypracovaný biznis plán a potrebná dokumentácia podliehajú odbornému auditu, ktorý vykoná právnická osoba určená fondom, ktorá je oprávnená a (odborne) kádrovo uspôsobená vykonávať tento druh úkonov a Komisia pre vydávanie záruky Záručného fondu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.
Ak sa zistí, že treba revidovať biznis plán alebo doručiť dodatočné doklady, uchádzačka na súbehu je povinná uvedené vykonať za 15 dní po dni prijatia oznámenia o tejto potrebe.

Bude sa pokladať, že uchádzačka na súbehu upustila od žiadosti o povolenie záruky, ak v určenej lehote nevykoná potrebné revidovanie biznis plánu alebo nedoručí potrebnú dokumentáciu.

Prihláška na účasť na tomto súbehu s pripojenými dokladmi v prípade pozitívneho rozhodnutia o povolení záruky sa bude súčasne pokladať za žiadosť banke o povolenie úveru na účely určené týmto súbehom.

Dodatni dokumenti
Konkursna dokumentacija – ZIP
Metodologija izrade poslovnog plana Metodologija izrade poslovnog plana – ZIP