Početna / SÚBEH na povolenie záruk na zabezpečenie úverov určených na financovanie obstarania nového vybavenia pre mikro, malé alebo stredné obchodné subjekty, podnikateľov a roľnícke družstvá

 Základným cieľom vydávania záruk je vytváranie podmienok na ľakšie sprístupnenie úverových línií bánkobchodným subjektom (mikro, malé a stredné), podnikateľom a roľníckym družstvám, ktoré vykonávajú činnosť najmenej tri roky, z dôvodu zabezpečenia chýbajúcich finančných prostriedkov na rozvojové projekty z dôvodu podnecovania hospodárskych aktivít a podpory vytvárania nových pracovných miest.

Právo účasti na tomto súbehu majú obchodné subjekty (mikro, male a stredné) roľnícke družstvá a podnikatelia,ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky:

  • obchodné sídlo na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny,
  • podporený projekt musí byť uskutočnený na území AP Vojvodiny,
  • posledné dve pozitívne finančné správy,
  • žiadateľ podniká najmenej tri roky a žiadosť môže podať len jedna právnická osoba, ktorá sa podľa pozitívnych zákonných predpisov pokladá za spriaznenú právnickú osobu,
  • nietozročnýchnevysporiadaných záväzkovvôči banke a fondu,
  • čistá úverová história,
  • iné minimálne podmienky definované aktami obchodnej politiky banky a fondu.

Podľa tohto súbehu sabude ručiť za úvery povolené na obstaranie nového zariadenia, pre nasledujúce oblasti obchodnej činnosti:

-       výroba a spracovanie,

-       cestovný ruch,

-       výrobné služby.

Ako zariadenie sa uznáva zariadenie, ktorého úžitočná životnosť jedlhšia ako jeden rok a ktorého priemerná jednotlivá kúpna cena vo chvíli obstarania je vyššia od priemernej hrubej mzdy zamestnanca v republike podľa posledného uverejneného údaja republikového orgánu pre štatistické úkony.

Týmto súbehom sa nebude financovať obstaranie osobných automobilov, zariadenie určené navybavovanie pohostinských objektov (kaviarní), obchodných objektov, stávkových kancelárií, výrobua spracovanie tabaku alebo výrobu a dopyt tovaru a služieb, ktoré sa podľa tuzemských predpisov a medzinárodných konferencií a dôhôd pokladajú za zakázané.

Podľa tohto súbehu sa záruky budú poskytovať  na hodnotu 80% celkových pohľadávok banky z úveru (hlavný dlh navýšený o riadny úrok a prípadný úrok z omeškania) schválené  pod nasledujúcimi podmienkami:

 

Prijava na konkurs
Zoznam bánk kreditorov
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad
MAGYAR SRPSKI ROMÂNĂ РУСКИ HRVATSKI