Početna / Súbeh na povolenie záruk na zabezpečenie úverov určených na financovanie obstarania nového energeticky účinného vybavenia a vybavenia nevyhnutného na využívanie obnoviteľných zdrojov energie

  Základným cieľom vydávania záruk je vytvorenie predpokladov pre ľahší prístup k úverovým líniám bánk, obchodným spoločnostiam (mikro, makro a stredným), podnikateľom a registrovaným poľnohospodárskym gazdovstvám za účelom zabezpečenia chýbajúcich finančných prostriedkov na financovanie obstarania energeticky účinného vybavenia a vybavenia nevyhnutného na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

 

Právo účasti sa súbehu majúobchodné spoločnosti (mikro, malé a stredné), podnikatelia a registrované poľnohospodárske gazdovstvá, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

 

1. Obchodné spoločnosti (mikro, malé a stredné) a podnikatelia

 

  • podnikateľské sídlo na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny,
  • podporený projekt musí byť realizovaný na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny,
  • posledné dve pozitívne finančné správy,
  • že podávateľ žiadosti podniká najmenej 3 roky alebo patrí do skupiny spriaznených právnických osôb, ktoré podnikajú viac ako 3 roky, kde žiadosť môže podať len jedna právnická osoba, ktorá sa podľa pozitívnych zákonných predpisov pokladá za spriaznenú právnickú osobu.,
  • nemá nevysporiadané záväzky voči banke a fondu,
  • riadna finančná história,
  • iné minimálne podmienky definované aktmi podnikateľskej politiky banky a fondu.

 

  1. Fyzické osoby – nositelia registrovaných rodinných poľnohospodárskych gazdovstiev, ktoré vyhoveli týmto minimálnym podmienkam:

 

  • bydlisko na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny,
  • menej ako 70 rokov života v deň splatenia poslednej anuity.

 Podľa tohto súbehu sa bude garantovať pre úvery povolené na financovanieobstarania energeticky účinného vybavenia a vybavenia nevyhnutného na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, s tým, že banka môže, v súlade so svojou podnikateľskou politikou, dohodnúť, aby sa do 25% prostriedkov úveru mohlo využiť na dodatočné výdavky priamo späté s financovaným projektom.

 

Energeticky účinné vybavenie je vybavenie, ktoré zmenšuje spotrebu energie minimálne o 20% a ktoré znižuje emisiu CO2 minimálne 20%. Ak sa v rámci jedného úveru financuje viac rôznych opatrení energetickej účinnosti, každé opatrenie, resp. vybavenie, ktoré sa financuje, musí uskutočniť úspory minimálne 20%.   

Nevyhnutná dokumentácia
Nevyhnutná dokumentácia Zoznam oblastí, ktoré sa budú úverovať
Zoznam bánk kreditorov
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš PROCREDIT BANK CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd
MAGYAR SRPSKI ROMÂNĂ РУСКИ HRVATSKI