Početna / Súbeh na povolenie záruk na zabezpečenie dlhodobých úverov na kúpu poľnohospodárskej pôdy

- ZÁRUČNÝ POTENCIÁL JE DO 200 000 000,00 DINÁROV -

1.
Základným cieľom vydávania záruk Záručného fondu AP Vojvodiny (ďalej: fond) je utvoriť predpoklady pre lahší prístup k úverovým linkám bánk určeným na úverovanie kúpy poľnohospodárskej pôdy z dôvodu sceľovania poľnohospodárskych pozemkov.

2.
Právo účasti sa súbehu majú fyzické osoby – nositelia registrovaných rodinných poľnohospodárskych gazdovstiev, ktoré vyhoveli týmto minimálnym podmienkam:
- bydlisko na území AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY,
- menej ako 70 rokov života v deň splatenia poslednej anuity,
- menej ako 50 hektárov poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve.

3.

Účastníci súbehu svoj záujem o povolenie úveru a vydávanie záruk fondu vyjadrujú odovzdaním Žiadosti o povolenie dlhodobého úveru na kúpu poľnohospodárskej pôdy spolu s prihláškou na súbeh fondu na povolenie záruky (ďalej: žiadosť).

Žiadosť v súvislosti s týmto súbehom sa podovzdáva veriteľskej banke vo všetkých filiálkach – pobočkách, ktoré sú na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Žiadosť sa odovzdáva pre prípad :
- existovania zámeru kúpiť konkrétnu poľnohospodársku pôdu,
- existovania určitej možnosti, že príde ku kúpe poľnohospodárskej pôdy žiadateľom v období maximálne jedného roka od dátumu podpísania zmluvy o vydaní záruky (ďalej: povolenie úverového rámca).

K žiadosti treba pripojiť nasledujúce doklady:
- overenú predbežnú zmluvu, resp. zmluvu o kúpe a predaji poľnohospodárskej pôdy (doručuje sa náhradne v prípade povolenia úverového rámca),
- fotokópiu potvrdenia, že sa záväzne obnovila registrácia gazdovstva, – dôkaz o registrovanej osevnej štruktúre v Ministerstve financií a hospodárstva a v správe trezoru,
- rozhodnutie o daňovom záväzku za uplynulých 12 mesiacov – z katastrálneho dôchodku/skutočného dôchodku/majetku,
- potvrdenie daňovej správy, že sa splnili všetky daňové záväzky po deň odovzdania žiadosti,
- fotokópiu osobných preukazov žiadateľa a členov domácnosti (obidve strany) alebo čipované výpisy osobných preukazov,
- potvrdenie o príjmoch členov rodinnej domácnosti,
- vyhlášku o spriaznených osobách (tlačivo banky/fondu),
- dôkaz o otvorenom účte a o prihláške toho účtu Správe poľnohospodárskych platieb ako účelového účtu registrovaného poľnohospodárskeho gazdovsta,
- potvrdenia podnikateľských bánk o sume obratu a priemere dinárových a devízových účtov v predchádzajúcom roku a na bežný rok do dňa odovzdania žiadosti,
- podklad užívania pôdy – výpis z pozemkových kníh alebo odpis listiny nehnuteľností,
- dôkaz o zaplatení trov uskutočnenia súbehu.

Partneri
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš ADDIKO BANKA AD Beograd NLB BANKA AD Novi Sad CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd