Početna / Natječaj za odobravanje jamstva za osiguravanje kredita namijenjenih financiranju nabave nove opreme mikro, malim i srednjim gospodarskim društvima, poduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama

 Temeljni cilj izdavanja jamstva je stvaranje preduvjeta za lakši pristup kreditnim linijama poslovnih banaka,  gospodarskim društvima (mikro, malim i srednjim), poduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama koja posluju najmanje tri godine, radi osiguravanja nedostajućih financijskih sredstava za  razvojne projekte, s ciljem poticanja gospodarske aktivnosti i potpore kreiranju novih radnih mjesta.

 Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju gospodarska društva (mikro, mala i srednja), zemljoradničke zadruge  i poduzetnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • Poslovno sjedište na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine;
  • Podržani projekt  mora biti realiziran na teritoriju AP Vojvodine;
  • Posljednja dva pozitivna financijska izvješća;
  • Podnositelj zahtjeva posluje najmanje 3 godine ili pripada skupini povezanih pravnih osoba koje posluju više od 3 godine, gdje zahtjev može podnijeti samo jedna od pravnih osoba koja se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatra povezanom pravnom osobom;
  • Nema dospjelih neizmirenih obveza prema Banci i Fondu;
  • Uredna kreditna povjest;
  • Ostali minimalni uvjeti definirani aktima poslovne politike Banke i Fonda.

 Po ovom Natječaju garantirat će se za kredite odobrene za nabavu nove opreme, za sljedeća područja gospodarske djelatnosti:

      -     proizvodnja i prerada,

-          turizam,

-          proizvodne usluge.

 Kao oprema priznaje se, oprema čiji je korisni vijek trajanja duži od godinu dana i čija pojedinačna nabavna cijena u vrijeme nabave opreme  je veća od prosječne bruto zarade po zaposleniku u republici prema posljednjem objavljenom podatku republičkog tijela nadležnog za poslove statistike.

Po ovom Natječaju neće se financirati  nabava putničkih vozila, oprema namijenjena opremanju  ugostiteljskih objekata (kafića), trgovinskih objekata, kockarnica, proizvodnja ili trgovina duhanom ili proizvodnja i promet roba i usluga koje se prema domaćim propisima i međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

Po ovom Natječaju jamstva će se izdavati na iznos do 80 % ukupnog potraživanja banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovitu kamatu i eventualnu zateznu kamatu), odobrenom pod sljedećim uvjetima:

Podržavaće se samo projekti koji će se realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Prijava na konkurs
Banke partneri
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad
MAGYAR SLOVENSKÝ ROMÂNĂ РУСКИ SRPSKI