Početna / Natječaj za odobravanje jamstava za osiguravanje kredita namijenjenih financiranju START UP programa radno neaktivnih žena s teritorija Autonomne Pokrajine Vojvodine

- JAMSTVENI POTENCIJAL  50.000.000,00  DINARA –

CILJEVI IZDAVANJA JAMSTAVA
Temeljni cilj izdavanja jamstava je stvaranje preduvjeta za lakši pristup kreditnim linijama poslovnih banaka, radno neaktivnim ženama, radi osiguranja nedostajućih financijskih sredstava, s ciljem poticanja gospodarskih aktivnosti, učinkovitosti i efektivnosti gospodarskih subjekata u području poduzetništva u funkciji oživljavanja ekonomskih tijekova i dinamiziranje održivog razvitka.

NAMJENA SREDSTAVA 
Pravo sudjelovanja na ovom natječaju imaju RADNO NEAKTIVNE ŽENE čije je prebivalište, odnosno buduće poslovno sjedište radnje ili poduzeća na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Po ovom Natječaju garantirat će se za kredite odobrene za nabavu opreme i obrtna sredstva, za sljedeća područja gospodarske djelatnosti:
- proizvodnja i prerada.
- turizma,
- zanatstvo-stari zanati (u smislu Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju umjetničkim i starim zanatima),
- proizvodne usluge.

Po ovom natječaju neće se financirati primarna poljoprivredna proizvodnja, oprema za opremanje ugostiteljskih objekata i nabava putničkih i teretnih vozila.

Za financiranje obrtnih sredstava može se koristiti maksimalno 30% odobrenih sredstava kredita.

PRIJAVA NA NATJEČAJ
Sudionice natječaja svoju zainteresiranost za izdavanje jamstava izražavaju putem podnošenja Prijave.

Obrazac Prijave za sudjelovanje na natječaju i metodologiju za izradu poslovnog plana zainteresirane mogu podignuti u Garancijskom fondu AP Vojvodine u Novom Sadu, Hajduk Veljkova br. 11, (Master Centar Novosadskog sajma), radnim danom od 9-15 sati, ili preuzeti sa site-a Garancijskog fonda AP Vojvodine.

Sudionica Natječaja uz Prijavu podnosi i sljedeću dokumentaciju:
- popunjen i potpisan obrazac prijave
- poslovni plan urađen po metodologiji Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine,
- predračun predmeta kreditiranja ili Kupoprodajni ugovor,
- Izvadak iz evidencije o nezaposlenim osobama Nacionalne službe za zapošljavanje (ne starije od 30 dana),
- preslika osobne iskaznice sudionika natječaja,
- list nepokretnosti ili izvadak iz zemljišnih knjiga (ne stariji od 30 dana) za nepokretnost koja je predmet hipoteke,
- procijenu tržišne vrijednosti nepokretnosti (s fotografijom ako je u pitanju građevinski objekt) sačinjenu od strane ovlaštenog procjenjitelja koga će odrediti Fond.
- presliku osobne iskaznice vlasnika i supružnika vlasnika nepokretnosti
- Izjave o spremnosti davanja solidarnog jemstva overene od strane poslodavca ukoliko su jemci fizička lica, odnosno overena Izjava od strane ovlašćenog lica u pravnom licu ukoliko je jemac pravno lice.

Urađeni Poslovni planovi i potrebna dokumentacija podliježu stručnoj reviziji koju će vršiti pravna osoba određena od strane Fonda, a koja je ovlaštena i (stručno) kadrovski osposobljena za vršenje ove vrste poslova i Povjerenstvo za izdavanje jamstava Garancijskog fonda AP Vojvodine.
Ukoliko se procijeni da je potrebno izvršiti reviziju poslovnog plana ili da je potrebno dostaviti dodatnu dokumentaciju, Sudionica natječaja je u obvezi da navedeno učini u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o toj potrebi.

Smatrat će se da je Sudionica natječaja odustala od zahtjeva za odobrenje jamstava ukoliko u ostavljenom roku ne izvrši potrebnu reviziju poslovnog plana ili ne dostavi potrebnu dokumentaciju.

Prijava za sudjelovanje na ovom Natječaju s priloženom dokumentacijom, u slučaju pozitivne odluke o odobrenju jamstava, predstavljat će istodobno i zahtjev poslovnoj banci za odobrenje kredita za namjene utvrđene ovim Natječajem.

Dodatni dokumenti
Konkursna dokumentacija – ZIP
Metodologija izrade poslovnog plana
Metodologija izrade poslovnog plana – ZIP