Početna / Natječaj za odobravanje jamstava za osiguravanje kredita namijenjenih financiranju nabave opreme poduzetnicama i ženama osnivačima malih poduzeća koje djelatnost obavljaju manje od tri godine s teritorija Autonomne Pokrajine Vojvodine

- JAMSTVENI POTENCIJAL 150.000.000,00 DINARA –

CILJEVI IZDAVANJA JAMSTAVA
Temeljni cilj izdavanja jamstava je stvaranje preduvjeta za lakši pristup kreditnim linijama poslovnih banaka, ženama poduzetnicama i ženama osnivačima malih poduzeća koje djelatnost obavljaju manje od tri godine, radi osiguravanja nedostajućih financijskih sredstava, s ciljem poticanja gospodarske aktivnosti, povećanje razine tehničke opremljenosti, boljeg korištenja postojećih kapaciteta, većeg izvoza, povećanje zaposlenosti, štednja energije, prerada sekundarnih sirovina, supstitucija uvoza, zaštita okoliša, povećanje učinkovitosti i efektivnosti poslovanja subjekata u području proizvodnih usluga i proizvodnje.

NAMJENA SREDSTAVA
Pravo sudjelovanja na ovom natječaju imaju:
- ŽENE PODUZETNICE i
- ŽENE OSNIVAČI MALIH PREDUZEĆA,
koje obavljaju djelatnost manje od tri godine čije je poslovno sjedište radnje ili poduzeća na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Po ovom Natječaju garantirat će se za kredite odobrene za NABAVU OPREME NAMIJENJENE OBAVLJANJU REGISTRIRANE DJELATNOSTI..

PRIJAVA NA NATJEČAJ
Sudionice natječaja svoju zainteresiranost za izdavanje jamstava izražavaju putem podnošenja Prijave.

Obrazac Prijave za sudjelovanje na natječaj i metodologiju za izradu poslovnog plana zainteresirane mogu podići u Garancijskom fondu Autonomne Pokrajine Vojvodine u Novom Sadu, Hajduk Veljkova br. 11, (Master Centar Novosadskog sajma), radnim danom od 9-15 sati, ili preuzeti sa site-a Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Na ime pokrića troškova provedbe Natječaja, sudionice Natječaja uplaćuju iznos od 3.000,00 dinara, na tekući račun br. 160-118074-98.

Sudionica Natječaja uz Prijavu podnosi i sljedeću dokumentaciju:

- poslovni plan urađen po metodologiji Garancijskog fonda AP Vojvodine,
- predračun predmeta kreditiranja,
- presliku akta o osnutku,
- izvadak iz Registra gospodarskih društava, odnosno Registra poduzetnika, Agencije za gospodarske registre (ne stariji od 15 dana),
- potvrda o dodjeli PIB ,
- odluku o razvrstavanju poduzeća po veličini.
- Financijska izvješća za posljednje dvije godine
- potvrdu nadležnog tijela o izmirenosti obveza na temelju poreza i ostalih javnih prihoda (ne stariju od 30 dana),
- preslika osobne iskaznice sudionika natječaja,
- list nepokretnosti ili izvadak iz zemljišnih knjiga (ne stariji od 30 dana) za nepokretnost koja je predmet hipoteke,
- procijenu tržišne vrijednosti nepokretnosti (s fotografijom ako je u pitanju građevinski objekt) sačinjenu od strane ovlaštenog procjenjitelja koga će odrediti Fond,
- presliku osobne iskaznice vlasnika i supružnika vlasnika nepokretnosti,
- Izjava pravne osobe o spremnosti da bude sudužnik, ovjerena od strane ovlaštene osobe u pravnoj osobi.

Urađeni Poslovni planovi i potrebna dokumentacija podliježu stručnoj reviziji koju će vršiti pravna osoba određena od strane Fonda, a koja je ovlaštena i (stručno) kadrovski osposobljena za vršenje ove vrste poslova i Povjerenstva za izdavanje jamstava Garancijskog fonda AP Vojvodine.
Ukoliko se procijeni da je potrebno izvršiti reviziju poslovnog plana ili da je potrebno dostaviti dodatnu dokumentaciju, Sudionica natječaja je u obvezi da navedeno učini u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o toj potrebi.

Smatrat će se da je Sudionica natječaja odustala od zahtjeva za odobrenje jamstava ukoliko u ostavljenom roku ne izvrši potrebnu reviziju poslovnog plana ili ne dostavi potrebnu dokumentaciju.

Prijava za učešće na ovom Natječaju s priloženom dokumentacijom, u slučaju pozitivne odluke o odobrenju jamstva, predstavljat će istodobno i zahtjev poslovnoj banci za odobrenje kredita za namjene utvrđene ovim Natječajem.

Dodatni dokumenti
Konkursna dokumentacija – ZIP
Metodologija izrade poslovnog plana Metodologija izrade poslovnog plana – ZIP