Početna / Конкурс за видаванє ґаранцийох за обезпеченє длугорочних кредитох за монтажни силоси

– ҐАРАНТНИ ПОТЕНЦИЯЛ ДО 200.000.000,00 ДИНАРИ –

1.
Основни циль видаваня ґаранцийох Ґаранцийного фонду АП Войводини (у дальшим тексту: Фонд) то творенє предусловийох за лєгчейши приступ ґу кредитним линийом банкох, пре звекшанє маґазинских капацитетох, творенє условийох за звекшанє обсягу и квалитету польопривредней продукциї, ступня конкурентносци и звекшанє вивозу.

2.
По тим конкурсу ше будзе ґарантовац за кредити хтори одобрени за вибудов, реконструкцию, добудов и адаптацию силосох, як и набавку провадзацей опреми за силоси.

Предмет ґарантованя по тим конкурсу нє будзе финансованє трошкох виробку проєктней документациї, трошкох прибавяня дозволох, будовательни роботи, ушорйованє жеми, оградзованє жеми, як и вибудов приступних драгох и подобне.

3.
Право участвовац на Конкурсу маю:
- Физични особи – ношителє реґистрованих фамелийних польопривредних ґаздовствох,
- Землєдїлски задруґи у приватней власносци и
- Микро и мали привредни дружтва и поднїмателє хтори реґистровани за окончованє примарней польопривредней продукциї и преробку польопривредних продуктох,

 1. Физични особи – ношителє реґистрованих фамелийних польопривредних ґаздовствох, муша виполньовац и шлїдуюци минимални условия:
  - Место биваня на териториї Автономней Покраїни Войводини;
  - Менєй як 70 роки живота на дзень одплацованя остатнього ануитету.
 2. Землєдїлски задруґи у приватней власносци и микро и мали привредни дружтва и поднїмателє, муша виполньовац и шлїдуюци минимални условия:
  - Дїловне шедзиско на териториї Автономней Покраїни Войводини;
  - Останї два позитивни финансийни звити;
  - Подношитель вимаганя дїлує найменєй 3 роки або спада до ґрупи повязаних правних особох хтори дїлую вецей як 3 роки, дзе вимаганє може поднєсц лєм єдна з правних особох хтора ше, спрам позитивних законских предписаньох, трима за повязану правну особу.

Будзе ше потримовац лєм проєкти хтори ше реализує на териториї АП Войводини. 

Dodatni dokumenti
Metodologija za izradu i ocenu ekonomske opravdanosti Investicionih projekata – fizička lica Metodologija za izradu i ocenu ekonomske opravdanosti Investicionih projekata – pravna lica
Partneri
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD Beograd CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd