Početna / Конкурс за одоброванє ґаранцийох за обезпеченє кредитох хтори наменєни за финансованє START UP програмох роботно нєактивних женох зоз териториї Автономней Покраїни Войводини

- ҐАРАНТНИ ПОТЕНЦИЯЛ  50.000.000,00  ДИНАРИ -

ЦИЛЇ ВИДАВАНЯ ҐАРАНЦИЙОХ
Основни циль видаваня ґаранцийох то творенє предусловийох за лєгчейши приступ ґу кредитним линийом дїловних банкох, роботно нєактивним женом, пре обезпеченє финансийних средствох хтори хибя, з цильом стимулованя привредних активносцох, ефикасносци и ефективносци привредних субєктох у обласци поднїмательства у функциї оживйованя економских цекох и динамизованя отримуюцого розвою.

НАМЕНКА СРЕДСТВОХ
Право участвовац на тим Конкурсу маю РОБОТНО НЄАКТИВНИ ЖЕНИ чийо место биваня, односно будуце дїловне шедзиско роботнї або подприємства на териториї Автономней Покраїни Войводини.

По тим Конкурсу ше будзе ґарантовац за кредити одобрени за набавку опреми и обрацаюци средства за шлїдуюци обласци привредней дїялносци:
- продукцию и преробок,
- туризем,
- ремеселство-стари ремесла (у смислу Правилнїка о одредзованю роботох хтори ше тримаю як уметнїцки и стари ремесла),
- продукцийни услуги.

По тим Конкурсу ше нє будзе финансовац примарну польопривредну продукцию, опрему за опреманє погосцительних обєктох и набавку путнїцких и терховних превозкох.

За финансованє обрацаюцих средствох мож хасновац максимално 30% одобрених средствох кредиту.

ПРИЯВА НА КОНКУРС
Учашнїци Конкурсу свою заинтересованосц за видаванє ґаранцийох виражую прейґ подношеня Прияви.

Формулар Прияви за участвованє на конкурсу и методолоґию за виробок дїловного плану заинтересовани можу подзвигнуц у Ґаранцийним фонду АП Войводини у Новим Садзе, Гайдук Велькова число 11, (Мастер Центер Новосадского сайму), роботни дзень од 9-15 годзин, або превжац зоз сайту Ґаранцийного фонду АП Войводини.

Учашнїца Конкурсу зоз Прияву подноши и шлїдуюцу документацию:
- виполнєни и подписани формулар прияви,
- Дїловни план зробени по методолоґиї Ґаранцийного фонду Автономней Покраїни Войводини,
- предрахунок предмету кредитованя або Купопредавательни контракт,
- Вивод зоз евиденциї о нєзанятих особох Националней служби за обезпечованє роботи (нє старши як 30 днї),
- фотокопия особней леґитимациї учашнїка Конкурсу,
- лїсток нєрухомосцох або вивод зоз грунтовних кнїжкох (нє старши як 30 днї) за нєрухомосц хтора предмет гипотеки,
- преценьованє тарґовищней вредносци нєрухомосци (зоз фотоґрафию кед у питаню будовательни обєкт) хторе составел овласцени преценьовач хторого одредзи Фонд,
- фотокопиї особней леґитимациї власнїка и супружнїка власнїка нєрухомосци,
- Вияви о порихтаносци даваня солидарней ґаранциї хтори оверел роботодавец кед ґаранти физични особи, односно Вияву хтору оверела овласцена особа у правней особи кед
ґарант правна особа.

Зробени Дїловни плани и потребна документация подлєгую фаховей ревизиї хтору будзе окончовац правна особа одредзена з боку Фонду, а хтора овласцена и (фахово) кадрово оспособена за окончованє роботох тей файти и Комисия за видаванє ґаранциї Ґаранцийного фонду АП Войводини. Кед ше преценї же потребне окончиц ревизию дїловного плану або же потребне доручиц додатну документацию, Учашнїца Конкурсу ма обовязку тото поробиц 15 днї од дня приманя обвисценя о тей потреби.

Будзе ше тримац же ше Учашнїца конкурсу предумала од вимаганя за одобренє ґаранциї кед у тим термину нє окончи потребну ревизию дїловного плану або нє доручи потребну документацию.

Приява за участвованє на тим Конкурсу зоз приложену документацию, у случаю позитивней одлуки о одобреню ґаранциї, будзе представяц источашнє и вимаганє дїловней банки за одобренє кредиту за наменки яки утвердзени з тим конкурсом.

Dodatni dokumenti
Konkursna dokumentacija – ZIP
Metodologija izrade poslovnog plana
Metodologija izrade poslovnog plana – ZIP