Početna / Конкурс за одобрoванє ґаранцийох за обезпеченє кредитох хтори наменєни за финансованє набавки опреми поднїмательком и женом сновательом малих подприємствох хтори дїялносц окончую менєй як три роки зоз териториї Автономней Покраїни Войводини

- ҐАРАНТНИ ПОТЕНЦИЯЛ 150.000.000,00 ДИНАРИ -

ЦИЛЇ ВИДАВАНЯ ҐАРАНЦИЙОХ
Основни циль видаваня ґаранцийох то творенє предусловийох за лєгчейши приступ ґу кредитним линийом дїловних банкох, женом поднїмательком и женом сновательом малих подприємствох хтори дїялносц окончую менєй як три роки, пре обезпеченє финансийних средствох хтори нєдоставаю, зоз цильом стимулованя привредней активносци, звекшанє уровня технїчней опременосци, лєпшого хаснованя иснуюцих капацитетох, векшого вивозу, звекшанє занятосци, шпорованє енерґиї, преробок секундарних сировинох, субституциї увозу, защити животного штредку, звекшанє ефикасносци и ефективносци дїлованя субєктох у обласци продукцийних услугох и продукциї.

НАМЕНКА СРЕДСТВОХ
Право участвовац на тим Конкурсу маю:
- ЖЕНИ ПОДНЇМАТЕЛЬКИ И
- ЖЕНИ СНОВАТЕЛЄ МАЛИХ ПОДПРИЄМСТВОХ,
хтори окончую дїялносц менєй як три роки чийо дїловне шедзиско роботнї або подприємства на териториї Автономней Покраїни Войводини.

По тим Конкурсу ше будзе ґарантовац за кредити одобрени за НАБАВКУ ОПРЕМИ ХТОРА НАМЕНЄНА ЗА ОКОНЧОВАНЄ РЕҐИСТРОВАНЕЙ ДЇЯЛНОСЦИ.

ПРИЯВА НА КОНКУРС
Учашнїци Конкурсу свою заинтересованосц за видаванє ґаранцийох виражую прейґ подношеня Прияви.

Формулар Прияви за участвованє на Конкурсу и методолоґию за виробок дїловного плану заинтересовани можу подзвигнуц у Ґаранцийним фонду Автономней Покраїни Войводини у Новим Садзе, Гайдук Велькова число 11, (Мастер Центер Новосадского сайму), роботни дзень од 9-15 годзин, або превжац зоз сайту Ґаранцийного фонду Автономней Покраїни Войводини.

На мено покрица трошкох запровадзованя Конкурсу, учашнїци Конкурсу уплацую суму 3.000,00 динара, на чечуци рахунок число 160-118074-98.

Учашнїца Конкурсу зоз Прияву подноши и шлїдуцу документацию:
- Дїловни план зробени по методолоґиї Ґаранцийного фонду АП Войводини,
- предрахунок предмету кредитованя,
- фотокопию акта о снованю,
- Вивод зоз Реґистру привредних дружтвох, односно Реґистру поднїмательох, Аґенциї за привредни реґистри (нє старши як 15 днї),
- Потвердзенє о додзельованю ПИЧ,
- Одлуку о розкласованю подприємствох по велькосци,
- Финансийни звити за остатнї два роки,
- Потвердзенє компетентного орґану о вимирйованю обовязкох по основи порциї и других явних приходох (нє старши як 30 днї),
- фотокопия особней леґитимациї учашнїка Конкурсу,
- лїст нєрухомосци або вивод зоз грунтовних кнїжкох (нє старши як 30 днї) за нєрухомосц хтора предмет гипотеки,
- преценьованє тарґовищней вредносци нєрухомосци (зоз фотографию кед у питаню будовательни обєкт) составени з боку овласценого преценьовача хторого одредзи Фонд,
- фотокопию особней леґитимациї власнїка и супружнїка власнїка нєрухомосци,
- Виява правней особи о порихтаносци буц содлужнїк, оверена з боку овласценей особи як правней особи.

Зробени Дїловни плани и потребна документация подлєгую фаховей ревизиї хтору будзе окончовац правна особа одредзена з боку Фонду, а хтора овласцена и (фахово) кадрово оспособена за окончованє роботох тей файти и Комисия за видаванє ґаранциї Ґаранцийного фонду АП Войводини.
Кед ше преценї же потребне окончиц ревизию дїловного плану або же потребне доручиц додатну документацию, Учашнїца Конкурсу ма обовязку тото поробиц 15 днї од дня приманя обвисценя о тей потреби.

Будзе ше тримац же ше Учашнїца Конкурсу предумала од вимаганя за одобренє ґаранциї кед у тим термину нє окончи потребну ревизию дїловного плану або нє доручи потребну документацию.

Приява за участвованє на тим Конкурсу зоз приложену документацию, у случаю позитивней одлуки о одобреню ґаранциї, будзе представяц источашнє и вимаганє дїловней банки за одобренє кредиту за наменки яки утвердзени зоз тим Конкурсом.

Dodatni dokumenti
Konkursna dokumentacija – ZIP
Metodologija izrade poslovnog plana Metodologija izrade poslovnog plana – ZIP