Početna / Конкурс за одобрoванє ґаранцийох за обезпеченє кредитох хтори наменєни за финансованє набавки новей опреми микро, малим и штреднїм привредним дружтвом, поднїмательом и землєдїлским задруґом

Основни циль видаваня ґаранцийох то творенє предусловийох за лєгчейши приступ ґу кредитним линийом дїловних банкох, привредним дружтвом (микро, малими штреднїм), поднїмательом и землєдїлским задруґом хтори дїлую найменєй три роки, пре обезпечованє финансийних средствох хтори нєдоставаю за розвойни проєкти, з цильом стимулованя привредней активносци и потримовки креированю нових роботних местох.

 Право участвовац на Конкурсу маюпривредни дружтвa(микро, малии штреднї), землєдїлски задруґииподнїмателє хторивиполнююшлїдуюци условия:

  • Дїловне шедзиско на териториї Автономней Покраїни Войводини;
  • Потримани проєкт муши буц реализовани на териториї АП Войводини;
  • Остатнї два позитивни финансийни звити;
  • Же подношитель вимаганя дїлує найменєй 3 роки або припада до ґрупи повязаних правних особоххтори дїялносц окончую вецей як 3 роки, дзе вимаганє може поднєсц лєм єдна зоз правних особох хтору ше, спрам позитивних законских предписаньох, трима за повязану правну особу;
  • Нєт досцигнути нєвимирени обовязки спрам Банки и Фонду;
  • Порядна кредитна история;
  • Инши минимални условия яки дефиновани з актами дїловней политики Банки и Фонду.

По тим конкурсуше будзе ґарантовац за кредитихтори одобрениза набавку новей опреми, за шлїдуюци обласци привредней дїялносци:

-     продукция и преробок,

-          туризем,

-          продукцийни услуги.

Як опрему ше припознава опрему чий вик тирваня хаснованя длугши як єден рок и чия поєдинєчна набавна цена под час набавки опреми векша як просекови бруто заробок по занятим у републики по остатнїм обявеним податку републичного орґану цо компетентни за роботи статистики.

По тим конкурсу ше нє будзе финансовацнабавку путнїцких превозкох,опрему хтора наменєна за опреманє погосцительних обєктох (кафичох), тарґовинских обєктох,коцкарньох, продукцию або тарґовину зоз доганом або продукцию и обток робох и услугох хтори ше спрам домашнїх предписаньох и медзинародних конвенцийох и спорозуменьох трима за забранєни.

 По тим конкурсуґаранциї ше будзе видавац на сумудо 80 %вкупного поглєдованя банки по кредиту (главне длуство звекшане за порядну камату и евентуалну зацагуюцу камату), хтори одобрени под шлїдуюцима условиями:

 

Prijava na konkurs
Списoк банкoх кредиторoх
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad
MAGYAR SRPSKI SLOVENSKÝ ROMÂNĂ HRVATSKI