Početna / Конкурс за одоброванє ґаранцийох за обезпеченє длугорочних кредитох за набавку новей польопривредней механїзациї и опреми

СУБВЕНЦИЇ

 

Основни цильвидаваня ґаранцийох Ґаранцийного фонду АП Войводини тотворенє предусловийох за лєгчейши приступ ґу кредитним линийом банкох, под вигоднєйшима условиями у одношеню на тарґовищни, а хтори наменєни за кредитованє физичних особохпольопривреднїкоххтори ношителє реґистрованих фамелийнихпольопривредних ґаздовствохзозместом биваня на териториї Автономней Покраїни Войводини, за набавку новей польопривредней механїзациї и опреми.

По тим Конкурсу ше будзе ґарантовацкредити одобрени за финансованє набавки:

  • комбайнох,
  • тракторох,
  • других самоходних польопривредних машинох,
  • приключних польопривредних машинох,
  • матичногочупора,
  • вецейрочних овоцнїкох и винїцох (саднїцох и провадзацей опреми) и
  • опреми,

з обласци продукциї и маґазинованя житаркох, индустрийних, лїковитих, ароматичних и присмачкових рошлїнох, овоци, желєняви, украсних рошлїнох, як и опреми за мобилни сушарнї, опреми за наводньованє, опреми за защиту од елементарних нєпогодох,опреми за статкарску продукцию и опреми за дзвиганє енерґетскей ефикасносци у польопривредней продукциї.

Право участвовац на Конкурсу маюфизични особи -ПОЛЬОПРИВРЕДНЇКИ – ношителє реґистрованих фамелийних польопривредних ґаздовствох, хтори виполнюю шлїдуюци минимални условия:

  • место биваня на териториї Автономней Покраїни Войводини,
  • oтворенинаменкови чечуци рахунок у банки кредиторови иприявени Управи за аґрарни плаценя як наменкови чечуци рахунок реґистрованого фамелийного польопривредного ґаздовства,
  • менєй як 70 роки живота на дзень одплацованя остатнього ануитету.

Учашнїки Конкурса свою заинтересованосц за одобренє кредиту и видаванє ґаранцийох виражую прейґподношеня Прияви на Конкурс за одоброванє ґаранциї.

Прияву по тим конкурсу ше подноши Ґаранцийному фонду АП Войводини. Постої можлївосцже би шеПрияву на Конкурс за видаванє ґаранциї доручовало и банки кредиторови

Dodatni dokumenti
Detaljan spisak opreme i spisak potrebne dokumentacije
Formular prijave Formular izjave saduznika Formular izjave o povezanim licima
Partneri
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš ADDIKO BANKA AD Beograd NLB BANKA AD Novi Sad PRO CREDIT BANKA AD Beograd CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd OTP BANKA SRBIJA AD