Početna / Конкурс за одоброванє ґаранцийох за обезпеченє длугорочних кредитох за купованє польопривредней жеми

- ҐАРАНТНИ ПОТЕНЦИЯЛ ДО 200.000.000,00 ДИНАРИ -

1.
Основни циль видаваня ґаранцийох Ґаранцийного фонду АП Войводини (у дальшим тексту: Фонд) то творенє предусловийох за лєгчейши приступ ґу кредитним линийом банкох, хтори наменєни за кредитованє купованя польопривредней жеми з цильом збиваня польопривредних маєткох.

2.
Право участвовац на конкурсу маю физични особи – ношителє реґистрованих фамелийних польопривредних ґаздовствох хтори виполнюю шлїдуюци минимални условия:
- место биваня на териториї АВТОНОМНЕЙ ПОКРАЇНИ ВОЙВОДИНИ,
- менєй як 70 роки живота на дзень одплацованя остатнього ануитету,
- менєй як 50 гектари польопривредней жеми у власносци.

3.

Учашнїки Конкурса свою заинтересованосц за одобренє кредиту и видаванє ґаранцийох Фонду виражую прейґ подношеня Вимаганя за одобренє длугорочного кредиту за купованє польопривредней жеми з прияву на Конкурс Фонду за одоброванє ґаранциї (у дальшим тексту: Вимаганє).

Вимаганє по тим Конкурсу ше подноши банки кредитору, у шицких филиялох – експозитурох, хтори ше находза на териториї Автономней Покраїни Войводини.

Вимаганє ше подноши у случаю:
- кед постої намира за купованє конкретней польопривредней жеми;
- кед постої одредзена можлївосц за купованє польопривредней жеми з боку подношителя вимаганя у периодзе од максимално єдного рока од датуму подписованя контракту о видаваню ґаранциї (у дальшим тексту: одоброванє кредитного рамику).

Зоз Вимаганьом нєобходне поднєсц шлїдуюцу документацию:
- Оверени предконтракт, односно контракт о купованю-предаваню польопривредней жеми (додатно ше доручує у случаю одоброваня кредитного рамику);
- Фотокопию потвердзеня же окончене обовязне обновйованє реґистрациї ґаздовства;
- Доказ о реґистрованей шатвовей структури при Министерстве финансийох и привреди управох за трезор;
- Ришенє о порцийним задлуженю у остатнїх 12 мешацох – на катастерски приход/стварни приход/маєток;
- Потвердзенє Порцийней управи же вимирени шицки порцийни обовязки по дзень подношеня Вимаганя;
- Фотокопиї особних леґитимацийох подношителя Вимаганя и членох ґаздовства (обидва боки) або чиповани виводи особних леґитимацийох;
- Потвердзенє о приходох членох фамелийного ґаздовства;
- Виява о повязаних особох (формулар банки/Фонду);
- Доказ о отвореним рахунку и прияви того рахунку Управи за аґрарни плаценя, як наменкового рахунку реґистрованого польопривредного ґаздовства;
- Потвердзеня дїловних банкох о суми обтоку и просеку динарских и девизних рахункох за предходни рок и за чечуци рок по дзень подношеня Вимаганя;
- Основа хаснованя жеми – Вивод зоз грунтовних кнїжкох або препис лїстку нєрухомосцох;
- Доказ о уплацованю трошкох запровадзованя Конкурса.

Partneri
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš ADDIKO BANKA AD Beograd NLB BANKA AD Novi Sad CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd