Početna / Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању СТАРТ УП програма радно неактивних жена са територије Аутономне Покрајине Војводине

- ГАРАНТНИ ПОТЕНЦИЈАЛ 50.000.000,00 ДИНАРА –

ЦИЉЕВИ ИЗДАВАЊА ГАРАНЦИЈА
Основни циљ издавања гаранција је стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама пословних банака, радно неактивним женама, ради обезбеђења недостајућих финансијских средстава, са циљем подстицања привредних активности, ефикасности и ефективности привредних субјеката у области предузетништва у функцији оживљавања економских токова и динамизирање одрживог развоја.

НАМЕНА СРЕДСТАВА
Право учешћа на овом конкурсу имају РАДНО НЕАКТИВНЕ ЖЕНЕ чије је пребивалиште, односно будуће пословно седиште радње или предузећа на територији Аутономне Покрајине Војводине.

По овом Конкурсу гарантоваће се за кредите одобрене за набавку опреме и обртна средства, за следеће области привредне делатности:
- производња и прерада.
- туризма,
- занатство-стари занати (у смислу Правилника о одређивању послова који се сматрају уметничким и старим занатима),
- производне услуге.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС
Учеснице конкурса своју заинтересованост за издавање гаранција изражавају путем подношења Пријаве.

Образац Пријаве за учешће на конкурсу и методологију за израду пословног плана заинтересоване могу подиђи у Гаранцијском фонду АП Војводине у Новом Саду, Хајдук Вељкова бр. 11, (Мастер Центар Новосадског сајма), радним даном од 9-15 часова, или преузети са сајта Гаранцијског фонда АП Војводине.

Подносилац Пријаве на Конкурс ће, као средство обезбеђења за обавезе по издатој гаранцији обезбедити следеће:
1. сопствене бланко менице,
2. заложно право на грађевинском земљишту или грађевинском објекту у корист Фонда у два пута већој вредности од одобрене вредности гаранције, учеснице Конкурса или другог лица или
3. заложно право на пољопривредном земљишту у корист Фонда у један и по пута већој вредности од одобрене вредности гаранције, учеснице Конкурса или другог лица или
4. заложно право на предмету кредитирања и бонитетан приступилац дугу, правно лице или
5. заложно право на предмету кредитирања и солидарно јемство (два физичка лица ) за кредите чија је висина до 400.000,00 динара или солидарно јемство три физичка лица.
Фонд и клијент могу уговорити и друга средства обезбеђења уредног враћања доспелих обавеза.

Приоритет у издавању гаранције одређиваће, поред основних, и следећи критеријуми:

- веће сопствено учешће у укупној вредности инвестиције,
- дужина чекања на евиденцији Националне службе за запошљавање,
- године старости,
- број новозапослених радника реализацијом инвестиције,
- број незапослених чланова домаћинства,
- неразвијеност општине.

Урађени Пословни планови и потребна документација подлежу стручној ревизији коју ће вршити правно лице одређено од стране Фонда, а које је овлашћено и (стручно) кадровски оспособљено за вршење ове врсте послова и Комисија за издавање гаранције Гаранцијског фонда АП Војводине.
Уколико се процени да је потребно извршити ревизију пословног плана или да је потребно доставити додатну документацију, Учесница конкурса је у обавези да наведено учини у року од 15 дана од дана пријема обавештења о тој потреби.

Сматраће се да је Учесница конкурса одустала од захтева за одобрење гаранције уколико у остављеном року не изврши потребну ревизију пословног плана или не достави потребну документацију.

Пријава за учешће на овом Конкурсу са приложеном документацијом, у случају позитивне одлуке о одобрењу гаранције, представљаће истовремено и захтев пословној банци за одобрење кредита за намене утврђене овим Конкурсом.

Додатни документи
Конкурсна документација-ZIP
Методологија израде пословног шлана
Методологија израде пословног плана- ZIP
MAGYAR SLOVENSKÝ ROMÂNĂ РУСКИ HRVATSKI