Početna / Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању набавке опреме предузетницама и женама основачима малих предузећа које делатност обављају мање од три године са територије АП Војводине

- ГАРАНТНИ ПОТЕНЦИЈАЛ 150.000.000,00 ДИНАРА –

ЦИЉЕВИ ИЗДАВАЊА ГАРАНЦИЈА
Основни циљ издавања гаранција је стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама пословних банака, женама предузетницама и женама оснивачима малих предузећа које делатност обављају мање од три године, ради обезбеђења недостајућих финансијских средстава, са циљем подстицања привредне активности, повећање нивоа техничке опремљености, бољег коришћења постојећих капацитета, већег извоза, повећање запослености, штедња енергије, прерада секундарних сировина, супституција увоза, заштита животне средине, повећање ефикасности и ефективности пословања субјеката у области производних услуга и производње.

НАМЕНА СРЕДСТАВА
Право учешћа на овом конкурсу имају:
- ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ и
- ЖЕНЕ ОСНИВАЧИ МАЛИХ ПРЕДУЗЕЋА,
које обављају делатност мање од три године чије је пословно седиште радње или предузећа на територији Аутономне Покрајине Војводине.

По овом Конкурсу гарантоваће се за кредите одобрене за НАБАВКУ ОПРЕМЕ НАМЕЊЕНЕ ОБАВЉАЊУ РЕГИСТРОВАНЕ ДЕЛАТНОСТИ.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС
Учеснице конкурса своју заинтересованост за издавање гаранција изражавају путем подношења Пријаве.

Образац Пријаве за учешће на конкурсу и методологију за израду пословног плана заинтересоване могу подићи у Гаранцијском фонду Аутономне Покрајине Војводине у Новом Саду, Хајдук Вељкова бр. 11, (Мастер Центар Новосадског сајма), радним даном од 9-15 часова, или преузети са сајта Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине.

На име покрића трошкова спровођења Конкурса, учеснице Конкурса уплаћују износ од 3.000,00
динара, на текући рачун бр. 160-118074-98.

Учесница Конкурса уз Пријаву подноси и следећу документацију:
- пријава за учешће на Конкурс,
- пословни план урађен по методологији Гаранцијског фонда АП Војводине,
- предрачун/и за предмет кредитирања или купопродајни уговор/и,
- фотокопију акта о оснивању (само за мала привредна друштва),
- фотокопија решења о регистрацији привредног субјеката, Агенције за привредне регистре,
- фотокопија извода из пореске евиденције са пореским бројем (ПИБ), уколико ПИБ није садржан у решењу о регистрацији привредног субјеката,
- одлуку о разврставању по величини (само за мала привредна друштва),
- финансијске извештаје за све године пословања,
- потврду надлежног органа о измирености обавеза по основу пореза и осталих јавних прихода (не старију од 30 дана),
- фотокопија овереног потпис лица овлашћених за заступање (ОП образац),
- фотокопија картона депонованих потписа текућег рачуна банке кредитора,
- фотокопија личне/их карте/и власника и лица овлашћених за заступање (или штампани подаци са читача електронске личне карте),
- доказ о уплати трошкова спровођења Конкурса,
- изјава о повезаним лицима (образац са сајта Фонда).

Урађени Пословни планови и потребна документација подлежу стручној ревизији коју ће вршити правно лице одређено од стране Фонда, а које је овлашћено и (стручно) кадровски оспособљено за вршење ове врсте послова и Комисија за издавање гаранције Гаранцијског фонда АП Војводине.
Уколико се процени да је потребно извршити ревизију пословног плана или да је потребно доставити додатну документацију, Учесница конкурса је у обавези да наведено учини у року од 15 дана од дана пријема обавештења о тој потреби.

Сматраће се да је Учесница конкурса одустала од захтева за одобрење гаранције уколико у остављеном року не изврши потребну ревизију пословног плана или не достави потребну документацију.

Пријава за учешће на овом Конкурсу са приложеном документацијом, у случају позитивне одлуке о одобрењу гаранције, представљаће истовремено и захтев пословној банци за одобрење кредита за намене утврђене овим Конкурсом.

Dodatni dokumenti
Конкурсна документација- ZIP
Методологија израде пословног плана Методологија израде пословног плана – ZIP
MAGYAR SLOVENSKÝ ROMÂNĂ РУСКИ HRVATSKI