Početna / Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању набавке нове опреме микро, малим и средњим привредним друштвима, предузетницима и земљорадничким задругама

1.

Основни циљ издавања гаранција је стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама пословних банака, привредним друштвима (микро, малими средњим), предузетницима и земљорадничким задругамакоја послују најмање три године, ради обезбеђења недостајућих финансијских средставаза развојне пројекте, са циљем подстицањапривредне активности иподршкекреирању нових радних места.

Право учешћа на Конкурсу имају привреднадруштва(микро, малаи средња), земљорадничке задруге и предузетници који испуњавају следеће услове:

Пословно седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине;
Подржани пројекат мора бити реализован на територији АП Војводине;
Последња два позитивна финансијскаизвештаја;
Подносилац захтева послујенајмање 3годинеили припадагрупиповезанихправних лицакоје послују више од 3 године, где захтев може поднети само једно од правних лицакојесе, према позитивним законским прописима, сматра повезаним правним лицем;
Нема доспелих неизмирених обавеза премаБанци и Фонду;
Уредна кредитна историја;
Остали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банкеи Фонда.
3.

По овом Конкурсу гарантоваће се за кредите одобрене за набавку нове опреме, за следеће области привредне делатности:

- производња и прерада,

- туризам,

- производне услуге.

 

Као опрема признаје се, опрема чији је корисни век трајања дужи од годину дана и чија појединачна набавна цена у време набавке опреме је већа од просечне бруто зараде по запосленом у републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

По овом Конкурсу неће се финансирати набавка путничкихвозила, опрема намењена опремању угоститељских објеката (кафића), трговинских објеката,коцкарница, производња или трговина дуваном или производња и промет роба и услуга које се према домаћим прописима и међународним конвенцијама и споразумима сматрају забрањеним.

4.

По овом Конкурсу гаранције ће се издавати на износ до 80 %укупног потраживања банке по кредиту (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату), одобреном под следећим условима:

Подржаваће се само пројекти који ће се реализовати на територији АП Војводине.

Пријава на конкурс

Методологија за израду и оцену економске оправданости инвестиционих пројеката за правна лица и предузетнике које воде двојно књиговодство

Методологија
Банке партнери
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš [CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sadbutton url=“http://www.creditagricole.rs/poljoprivreda/krediti/“ style=“aqua small“]ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD[/button]

 

MAGYAR SLOVENSKÝ ROMÂNĂ РУСКИ HRVATSKI