Početna / Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању набавке нове енергетски ефикасне опреме и опреме неопходне за коришћење обновљивих извора енергије

1.

Основни циљ издавања гаранција је стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама пословних банака, привредним друштвима (микро, малим и средњим), предузетницима и регистрованим пољопривредним газдинствима, ради обезбеђења недостајућих финансијских средстава за финансирање набавке енергетски ефикасне опреме и опреме неопходне за коришћење обновљивих извора енергије.

2.

Право учешћа на Конкурсу имају привредна друштва (микро, мала и средња), предузетници и регистрована пољопривредна газдинства, који испуњавају следеће услове:

1.Привредна друштва (микро, мала и средња), и предузетници

• Пословно седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине;
• Подржани пројекат мора бити реализован на територији АП Војводине;
• Последња два позитивна финансијска извештаја;
• Подносилац захтева послује најмање 3 године или припада групи повезаних правних лица које послују више од 3 године, где захтев може поднети само једно од правних лица које се, према позитивним законским прописима, сматра повезаним правним лицем;
• Нема доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду;
• Уредна кредитна историја;
• Остали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда.

2. Физичка лица – носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава, морају да испуњавају и следеће минималне услове:

• Пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Војводине;
• Мање од 70 година живота на дан отплате последњег ануитета.

3.

По овом Конкурсу гарантоваће се за кредите одобрене за финансирање набавке енергетски ефикасне опреме и опреме неопходне за коришћење обновљивих извора енергије, с тим да банка може, у складу са својом пословном политиком, уговорити да се до 25% средстава кредита може користити за додатне трошкове који су директно повезани са финансираним пројектом.

Под енергетски ефикасном опремом подразумева се опрема која доводи до смањења потрошње енергије за минимално 20% и која доводи до смањења емисије ЦО2 од минимално 20%.Уколико се у оквиру једног кредита финансира више различитих мера енергетске ефикасности, свака мера, односно опрема која се финансира мора остварити уштеду од минимално 20%.

Подржаваће се само пројекти који ће се реализовати на територији АП Војводине.

Додатни документи
Неопходна документација Списак подржаних области Пријава на конкурс
Банке партнери
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš PROCREDIT BANK CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd ADDIKO BANKA AD Beograd
MAGYAR SLOVENSKÝ ROMÂNĂ РУСКИ HRVATSKI