Početna / Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење дугорочних кредита за набавку нове пољопривредне механизације и опреме

-

СУБВЕНЦИЈЕ

1.
Основни циљ издавања гаранција Гаранцијског фонда АП Војводине је стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама банака, под повољнијим условима у односу на тржишне, а које су намењене за кредитирање физичких лица – пољопривредника који су носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава са пребивалиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине, за набавку нове пољопривредне механизације и опреме.
2.

По овом Конкурсу гарантоваће се за кредите одобрене за финансирање набавке:
 комбајна,
 трактора,
 других самоходних пољопривредних машина,
 прикључних пољопривредних машина.
 матичног стада,
 вишегодишњих засада воћа и винограда ( саднице и пратећа опрема) и
 опреме из области производње и складиштења житарица, индустријског, лековитог, ароматичног и зачинског биља, воћа, поврћа, украсног биља, као и опреме за мобилне сушаре, опреме за наводњавање, опреме за заштиту од елементарних непогода, опреме за сточарску производњу и опреме за подизање енергетске ефикасности у пољопривредној производњи.

Право учешћа на Конкурсу имају физичка лица – ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ – носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава, који испуњавању следеће минималне услове:

 пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Војводине,
 отворен наменски текући рачун у банци кредитору и пријављен Управи за аграрна плаћања као наменски текући рачун регистрованог породичног пољопривредног газдинства,
 мање од 70 година живота на дан отплате последњег ануитета.

Учесници конкурса своју заинтересованост за одобрење кредита и издавање гаранција изражавају путем подношења Пријаве на Конкурс за одобравање гаранције.
Пријава по овом конкурсу се подноси Гаранцијским фонду АП Војводине. Постоји могућност да се Пријава на Конкурс за издавање гаранције достави и банци кредитору.

3.

По овом Конкурсу гаранције ће се издавати на износ до 100 % укупног потраживања банке по кредиту (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату), одобреном под следећим условима:

1. Кредити у ЕУР

 Износ кредита за пољопривредну механизацију и опрему: од минимално 3.000,00 ЕУР и максимално 150.000,00 ЕУР у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење;
 Износ кредита за проширење матичног стада: до 50.000,00 ЕУР у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење;
 Износ кредита за подизање дугогодишњих засада воћа и винограда ( саднице и опрема): до 30.000,00 ЕУР у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење;
 Номинална каматна стопа: фиксно до 7,5% или промењива до 6,75 % + 6М Еурибор, на годишњем нивоу. Камата се обрачунава на начин утврђен пословном политиком банке;
 Грејс период код кредита за проширење матичног стада: до 12 месеци и исти је укључен у рок отплате кредита (камата се обрачунава и наплаћује у току грејс периода.
 Грејс период код кредита за подизање нових вишегодишњих засада воћа и винограда ( саднице и опрема): до 24 месеца и исти је укључен у рок отплате кредита (камата се обрачунава и наплаћује у току грејс периода).
 Рок отплате кредита: до 10 година;
 Начин коришћења кредита: преносом динарске противвредности одобреног износа кредита на рачун продавца – испоручиоца добара на основу предрачуна за набавку предмета кредитирања;
 Начин отплате кредита: У два полугодишња ануитета/рате у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања ануитета и то:
 За кредите пуштене у коришћење од 01.01. до 31.06. у текућој години, први ануитет доспева за плаћање 01.09. исте године;
 За кредите пуштене у коришћење у периоду од 01.07. до 31.12. у текућој години, први ануитет доспева за плаћање 01.03. наредне године. Банка од дана пуштања кредита у коришћење до дана почетка отплате кредита обрачунава и наплаћује камату.
Банка у договору са клијентима може уговорити другачију динамику отплате кредита и као и период мировања кредита;

 Накнада Банке: до 1% фиксно од износа реализованог кредита, једнократно унапред – пре реализације кредита у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у течај;
 Превремена отплата кредита: 0 %;

2. Кредити у РСД: Фонд ће одобравати гаранције и за кредите одобрене у динарима у складу са пословном политиком банака.

Додатни документи
Детаљан списак опреме и списак потребне документације
Формулар пријаве Формулар изјаве садужника Формулар изјаве о повезаним лицима
Партнери
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD Beograd NLB BANKA AD Novi Sad PRO CREDIT BANKA AD Beograd CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd OTP BANKA SRBIJA AD
MAGYAR SLOVENSKÝ ROMÂNĂ РУСКИ HRVATSKI