Početna / Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење дугорочних кредита за монтажне силосе

- ГАРАНТНИ ПОТЕНЦИЈАЛ ДО 200.000.000,00 ДИНАРА –

1.
Основни циљ издавања гаранција Гаранцијског фонда АП Војводине (у даљем тексту: Фонд) је стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама банака, у циљу повећања складишних капацитета, стварања услова за повећање обима и квалитета пољопривредне производње, степена конкурентности и повећања извоза.

2.
По овом конкурсу гарантоваће се за кредите одобрене за изградњу, реконструкцију, доградњу и адаптацију силоса, као и набавку пратеће опреме за силосе. Предмет гарантовања по овом Конкурсу неће бити финансирање трошкова израде пројектне документације, трошкова прибављања дозвола, грађевински радови, уређивање земљишта, ограђивање земљишта, као и изградња прилазних путева и сл.

3.
Право учешћа на Конкурсу имају:
- Физичка лица – носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава,
- Земљорадничке задруге у приватном власништву и
- Микро и мала привредна друштва и предузетници регистровани за обављање примарне пољопривредне производње и прераде пољопривредних производа,

Физичка лица – носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава, морају да испуњавају и следеће минималне услове:
- Пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Војводине;
- Мање од 70 година живота на дан отплате последњег ануитета
Земљорадничке задруге у приватном власништву и микро и мала привредна друштва и предузетници, морају да испуњавају и следеће минималне услове:
- Пословно седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине;
- Последња два позитивна финансијска извештаја;
- Подносилац захтева послује најмање 3 године или припада групи повезаних правних лица које послују више од 3 године, где захтев може поднети само једно од правних лица које се, према позитивним законским прописима, сматра повезаним правним лицем.
Подржаваће се само пројекти који ће се реализовати на територији АП Војводине.

Додатни документи
Методологија за израду и оцену економске оправданости Инвестиционих пројеката – физичка лица Методологија за израду и оцену економске оправданости Инвестиционих пројеката – правна лица Пријава на конкурс
Партнери
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš ADDIKO BANKA, AD Beograd CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd
MAGYAR SLOVENSKÝ ROMÂNĂ РУСКИ HRVATSKI