Početna / Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење дугорочних кредита за куповину пољопривредног земљишта

- ГАРАНТНИ ПОТЕНЦИЈАЛ ДО 300.000.000,00 ДИНАРА –

1.
Основни циљ издавања гаранција Гаранцијског фонда АП Војводине (у даљем тексту: Фонд) је стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама банака, намењеној кредитирању куповине пољопривредног земљишта у циљу укрупњавања пољопривредних поседа.

2.
Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава, који испуњавању следеће минималне услове:
- пребивалиште на територији АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
- мање од 70 година живота на дан отплате последњег ануитета,
- мање од 100 хектара пољопривредног земљишта у сопственом власништву.

3.
Учесници конкурса своју заинтересованост за одобрење кредита и издавање гаранција Фонда изражавају путем подношења Захтева за одобрење дугорочног кредита за куповину пољопривредног земљишта са пријавом на Конкурс Фонда за одобравање гаранције (у даљем тексту: Захтев).

Захтев по овом Конкурсу подноси се банци кредитору, у свим филијалама – експозитурама, које се налазе на територији Аутономне Покрајине Војводине.

Захтев се подноси у случају:
- када постоји намера за куповину конкретног пољопривредног земљишта;
- ако постоји извесна могућност да дође до куповине пољопривредног земљишта од стране подносиоца захтева у периоду од максимално годину дана од датума потписивања уговора о издавању гаранције (у даљем тексту: одобравање кредитног оквира).

По овом Конкурсу гаранције ће се издавати на износ до 80 % укупног потраживања банке по кредиту (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату), одобреном под следећим условима:

- Износ кредита: у складу са кредитном способношћу, од ЕУР 5.000,00 до максималног износа од ЕУР 100.000,00 у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у течај;
- Рок враћања кредита: до максимално 10 година од дана пуштања кредита у течај;
- Период расположивости за повлачење транше: до максимално годину дана у случају одобравања кредитног оквира;
- Максимална каматна стопа (код кредита) до: НКС 6,75%+6М Еурибор или фиксно до 7,95%;
- Пуштање кредита у коришћење: врши се уплатом на рачун продавца земљишта на основу овереног купопродајног уговора/предуговора, по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење;
- Отплата кредита: по истеку периода мировања кредита у једнаким ануитетима или у једнаким ратама у динарској противвредности ЕУР по средњем курсу НБС на дан отплате;
- Превремена отплата кредита: 0%;
- Максимална накнада за обраду кредитног захтева до: 1% од износа одобреног кредита, једнократно унапред или до 1% фиксно од износа сваке појединачне транше.

 

Пријава на конкурс
Партнери
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš ADDIKO BANKA AD, BEOGRAD NLB BANKA AD Novi Sad CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd
MAGYAR SLOVENSKÝ ROMÂNĂ РУСКИ HRVATSKI