О ФОНДУ

ОСНИВАЊЕ

Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине основан је одлуком Скупштине Аутономне Покрајине Војводине од 18.12.2003. године.

ЗАДАТАК ФОНДА

Фонд је основан са задатком да олакша приступ финансијском тржишту и обезбеди повољније услове кредитирања од оних које нуде банке. Овај задатак Фонд реализује кроз своју основну делатност, издавање гаранција банкама као средства обезбеђења уредног враћања банкарских кредита.

ПОВОЉНИ УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА

Фонд обезбеђује кредитне линије банака путем закључивања споразума о пословној сарадњи са банкама које су спремне да подрже програмске активности Фонда и услове кредитирања (висина каматне стопе, рок и начин отплате кредита ) прилагоде условима дефинисаним у Програму рада Фонда и конкурсима које Фонд расписује за одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању одређених привредних делатности.

МИСИЈА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ
  • пораст запослености и животног стандарда
  • динамичнији и уравнотеженији регионални развој АП Војводине у складу са Националном стратегијом привредног развоја Републике Србије
  • извоз и унапређење конкурентности привредних субјеката
  • оснивање, почетак рада и развој привредних субјеката, чији су оснивачи жене и млади
  • интеграција избеглих, прогнаних и расељених лица
  • смањење висине нивоа ефективне каматне стопе на кредите